1. ÜLDSÄTTED
1.1 AS Kuremaa ENVEKO võrguteenuse osutamise ja maagaasi müügilepingu tingimused kodutarbijatele (edaspidi tingimused) reguleerivad võrguteenuse osutamist ja maagaasi müüki kodumajapidamises gaasi kasutavatele tarbijatele.
1.2 Tingimused kehtivad kodutarbijatega alates 27.11.2006 sõlmitavate võrguteenuse osutamise ja maagaasi müügilepingute (edaspidi leping) kohta. Tingimused on lepingu lahutamatu osa.
1.3 Lepingu sõlmimisega annab ostja müüjale nõusoleku avaldada andmeid, sealhulgas ostja isikukoodi ja asukohta isikutele, keda müüja kasutab oma lepinguliste õiguste ja kohustuste täitmiseks.
1.4 Lepingu sõlmimisega kinnitab ostja, et ta on tutvunud lepingu, tingimuste ja hinnakirjaga, neist aru saanud ja nõustub lepinguga.
2. VÕRGUTEENUSE OSUTAMINE
2.1 Müüja on sõlminud võrguteenuse lepingu võrguettevõtjaga maagaasi jaotusteenuse ostmiseks kuni ostja liitumispunktini gaasivõrguga ja esindab lepingu tingimustele vastava võrguteenuse osutamisel võrguettevõtjat.
2.2 Võrguettevõtjal on kohustus tagada ostjale võimalus osta liitumispunktis lõhnastatud maagaasi kütteväärtusega 33- 34 MJ/m3 lepingus kokkulepitud koguses ja rõhuga.
2.3 Ostjal on kohustus tagada tema valduses paiknevate gaasipaigaldiste ohutu ja tavapärane kasutamine nii, et ei tekiks ohtu inimestele ja varale ning ümbritsevale keskkonnale ja ei oleks häiritud temaga sama liitumispunkti kasutavatele teistele ostjatele gaasi tarnimine, kui see ei ole põhjustatud hädaolukorrast.
3. MAAGAASI HIND
3.1 Müüja kooskõlastab kodutarbijatele müüdava maagaasi piirhinnad Energiaturu Inspektsiooniga.
3.2 Maagaasi hinna rakendamise aluseks on ostja poolt AS Kuremaa ENVEKO ühest võrguühendusest tarbitud gaasi kogus aastas.
3.3 Müüjal on õigus hinnakirju ühepoolselt muuta. Mistahes ajal õigusaktidele vastavalt kehtestatud müüja hinnakirjad on lepingu lahutamatuteks osadeks, sõltumata hinnakirjade vahetust lisamisest lepingule.
3.4 Ostja tasub tarbimisaasta kestel tarbitud gaasi eest eelneval aastal tarbitud gaasikoguse alusel rakendatud hinnaga.
3.5 Tarbimisaasta lõppedes teostab müüja kolmekümne (30) päevajooksul ümberarvestuse vastavalt tegelikult tarbitud gaasikogusele ja sellele vastavale hinnale ning esitab ostjale aasta arve, millel teatab järgnevaks tarbimisaastaks rakendatava 1 m3 gaasi müügihinna. Kui klient tasub tarbitud gaasi eest määratud kuumakse alusel, teatatakse kliendile aasta arvel uus kuumakse.
3.6 Kui tarbimisperiood on lühem kui aasta, leitakse maagaasi hinna rakendamise aluseks olev aasta kogus proportsionaalselt tarbimisperioodile.
3.7 Maagaasi hinna muutusest teatab müüja ostjale reeglina massiteabevahendite vahendusel õigusaktidega kehtestatud perioodi võrra ette. Lepingu sõlmimise hetkel kehtib etteteatamise periood 3 kuud.
3.8 Kui gaasitarne algab lepingu sõlmimise kuupäevast hiljem ja enam ei kehti lepingu sõlmimise hetkel kehtinud hinnakiri, teatab müüja ostjale kirjalikult gaasitarne alguse päeval kehtiva maagaasi hinna.
4. GAASIKOGUSTE MÕÕTMINE JA ARVESTAMINE ARVESTIGA KLIENTIDELE
4.1 Müüdud ja ostetud gaasikoguseid mõõdetakse lepingus määratud arvestiga.
4.2 Individuaalse gaasiarvestiga klient fikseerib tarbimisaasta lõpus, samuti gaasi hinna muutumisel hinnamuutuse päeval oma valduses oleva gaasiarvesti näidu ja edastab selle lepingus määratud kontaktidel näidu fikseerimisele või hinnamuutusele järgneva 10 (kümne) kalendripäeva jooksul.
4.3 Ostja teatab võrguettevõtte esindajale täiendavate gaasitarvitite paigaldamisest või olemasolevate gaasitarvitite demonteerimisest tarbimiskohas ning arvestuse aluseks olevate andmete muutumisest kirjalikult hiljemalt 10 (kümne ) kalendripäeva jooksul.
4.4 Gaasiarvesti vigastusest, rikkest, kahjustusest, hävimisest, kaotsiminekust või kahtlusest näidu õigsuses teatab ostja viivitamatult võrguettevõtte esindajale. Samuti kohustub ostja tagama oma valduses oleva võrguettevõtjale kuuluva gaasiarvesti( te ) puutumatuse ja säilivuse.
4.5 Gaasiarvesti muutumisel kasutuskõlbmatuks kasutatakse võrguettevõtja asendusgaasiarvestit või määratakse tarbitud gaasi kogus analoogse tarbimisperioodi keskmise gaasitarbimise järgi pooltevahelise kokkuleppe alusel.
4.6 Ostja võimaldab võrguettevõtja esindajal (tema isikut ja ametit tõendava dokumendi esitamisel) kontrollida gaasiarvestit ja selle näitu ajavahemikus kell 8.00 -20.00 või lepib kokku temale sobiva aja.
4.7 Gaasitarne algus ja tarbimiskohta paigaldatud gaasiarvesti andmed ning algnäit fikseeritakse kirjalikult ostja, võrguettevõtte esindaja ja müüja vahel.
4.8 Müüja väljastab ostja nõudmisel infot arvlemise seisu ja arvlemise aluseks olevate andmete kohta.
5. GAASIKOGUSTE ARVESTAMINE ILMA ARVESTITA KLIENTIDELE
5.1 Klientidele, kellel puudub individuaalne gaasiarvesti, arvestatakse gaasi grupiarvesti järgi vastavalt korteri üldpinnale (määratud kuumaksena).
5.2 Müüjal on õigus määratud kuumakset muuta vastavalt tegelikule gaasitarbimisele, teavitades ostjat kuumakse muutusest kirjalikult..
6. GAASI EEST TASUMINE
6.1 Individuaalset gaasiarvestit omavad kliendid tasuvad gaasi eest igakuuliselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti, lepingus kokkulepitud tähtajaks, märkides maksedokumendile gaasiarvesti tegeliku näidu või müüja poolt väljastatud arve alusel, teatades müüjale lepinguga ettenähtud tähtaegadel gaasiarvesti näidu.
6.2 Kui ostja ei ole saanud müüjalt arvet vastavalt lepingus sätestatud tingimustele ja tähtpäevaks, arvestades selle saatmiseks mõistlikult kuluvat aega, teavitab ta sellest koheselt müüjat.
6.3 . Individuaalse gaasiarvestita kliendid tasuvad gaasi eest igakuuliselt, kui ei ole kokku lepitud teisiti, määratud kuumakse alusel ilma täiendava makseteatiseta lepingus kokkulepitud tähtajaks.
6.4 Ostja tasub gaasi eest, märkides selgituses oma nimi ja aadress.
6.5 Tasu loetakse makstuks päeval, millal see laekub müüja arvelduskontole või kassasse.
6.6 Tarbitud gaasi eest tähtajaks maksmata summalt arvestatakse müüja kasuks viivist 0,15% iga viivitatud päeva eest, alates maksetähtajale järgnevast päevast kuni makse laekurnise päevani kaasaarvatud.
6.7 Lepingu lõpetamine või lõppemine ei vabasta ostjat kohustusest maksta tarbitud gaasi eest.
6.8 Müüja teeb lepingu lõppemisel lõpparvestuse ning esitab ostjale arve, näidates selles ostja poolt täiendavalt tasumisele kuuluv või ettemaksu summa ning ettemaksu korral tagastab ettemaksu summa.
6.9 Kui ostja on tarbinud gaasi enne käesoleva lepingu jõustumist, toimub tasumine tarbitud gaasi eest vastavalt käesoleva lepingu tingimustele.
6.10 Omavoliliselt tarbitud gaasi koguse ja maksumuse määrab müüja kooskõlas seadusandlusega ja esitab ostjale arve.
7. GAASITARNE KATKESTAMINE
7.1 Võrguettevõtjal on õigus katkestada gaasitarne ostjale ette teatamata, kui on ohustatud inimeste elu, tervis, vara või keskkond või kui ostja tarbib gaasi omavoliliselt ning on rikkunud gaasiarvestit või takistab muul viisil tarbitud gaasikoguste mõõtmist.
7.2 Võrguettevõtjal on õigus katkestada gaasitarne, teatades sellest ostjale ette kirjalikult 7 kalendripäeva, kui ostja rikub käesolevas lepingus või EV seadustes sätestatud tingimusi või kui ostja gaasipaigaldis halvendab teiste tarbijate gaasiga varustamist ja gaasivõrgu tehnilisi parameetreid.
7.3 Võrguettevõtja võib ajutiselt katkestada või vähendada gaasitarnet, kui see on vältimatu gaasijaotusvõrgu ja gaasiseadmete korrashoiuks või uue tarbija ühendamiseks, teatades sellest tarbijatele vähemalt 7 kalendripäeva ette. Teatamiseks loetakse ka teate avaldamist massiteabevahendites. Gaasitame planeeritud katkestamisel tegutseb võrguettevõtja nii, et katkestus on võimalikult lühiajaline ja häirib võimalikult vähe tarbijaid.
7.4 Ostjal on õigus nõuda võrguettevõtjalt hädaolukorras gaasitarne katkestamist vastavuses tehniliste võimalustega ja nõuda gaasitarne katkestamist, teatades sellest võrguettevõtjale vähemalt 7 kalendripäeva ette ning tasudes katkestamisega seotud kulud.
7.5 Gaasitarne katkestamine ei vabasta ostjat tarbitud gaasi eest tasumisest.
8. TEAVITAMINE
8.1 Ostja teavitab müüjat viivitamatult kõigist asjaoludest, mis takistavad lepingu täitmist.
8.2 Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab müüja eelnevalt veebilehel ja vähemalt ühes üleriigilises päevalehes.
8.3 Lepinguga sätestatud kontaktandmete muutumisest teavitab ostja müüjat 10 kalendripäeva jooksul.
8.4 Kõik lepingu täitmisega või lepingust tulenevate vaidlustega seotud teated, nõusolekud, kooskõlastused ja muud tahteavaldused, samuti muu teave, loetakse ametlikult ja kooskõlas lepinguga esitatuks, kui tahteavaldus on antud teisele poolele üle allkirja vastu või edastatud tähitud kirja või tehnoloogiliselt registreeritud faksi/elektronposti teel lepingus märgitud kontaktaadressidel või -numbritel.
9. LEPINGU MUUTMINE, LÕPPEMINE JA ERIMEELSUSTE LAHENDAMINE
9.1 Leping jõustub sõlmimise kuupäevast ja pikeneb järgmiseks kalendriaastaks, kui ostja ei ole kirjalikult teatanud lepingu lõpetamise soovist jooksva kalendriaasta 20-ks. detsembriks.
9.2 Lepingut saab muuta poolte kirjalikul kokkuleppel või muudel lepingus või seaduses ettenähtud alustel.
9.3 Müüjal on õigus ühepoolselt muuta tingimusi, mis on tingitud õigusaktide muutumisest. Juhul, kui ostja nimetatud muudatustega ei nõustu, on tal õigus leping lõpetada.
9.4 Alates käesolevale lepingule allakirjutamisest ning jõustumisest muutuvad kehtetuks poolte vahelised varasemad kokkulepped gaasi tarne kohta lepingus nimetatud tarbimiskohas.
9.5 Leping lõpeb lepingus nimetatud tähtaja möödumisel või lõpetatakse ennetähtaegselt lepingus reguleeritud korras, ostja üleminekul arvlemisele valdaja või ühistu kaudu või müüja või juriidilisest isikust ostja lõppemisel.
9.6 Ostjal on kohustus teatada lepingu lõpetamise soovist müüjale üldjuhul 7 kalendripäeva ette. Lepingu lõppemisel maksab ostja tarbitud gaasi ning gaasi sulgemisega seotud kulude eest müüja poolt esitatud arvete alusel.
9.7 Lepingu lõpetarnise päevale eelnev kuupäev on ostja viimane gaasitarbimise päev, kui pooled ei lepi kokku teisiti.
9.8 Gaasitarne katkestamist vääramatu jõu tõttu ei loeta lepingu lõppemiseks, kui pooled ei lepi kokku teisti.
9.9 Käesolevast lepingust tulenevaid lahkarvamusi püüavad pooled lahendada eelkõige läbirääkimiste teel. Kui see ei õnnestu, lahendatakse lahkarvamus Eesti Vabariigi õigusaktidega ettenähtud korras.
6. POOLTE REKVISIIDID