Hanketeade

Osaühing Kuremaa Enveko kutsub Teid osa võtma ja palub teha
hinnapakkumuse hankele “Jõgeva valla kruusateede hooldetööd”.

Hanke eesmärk on leida töövõtja, kes oma kompetentsuse ja kogemusega
aitaks realiseerida hankedokumentides püstitatud eesmärki.
Tellija eesmärgiks on Jõgeva valla kohalikel teedel kruusateede
kulumiskihi uuendamine ning profileerimine ja teepeenarde maha lõikamine
vastavalt hankedokumentidele ja töövõtja esitatud pakkumusele.

Pakkumus peab vastama tehnilises kirjelduses ning hinnapakkumise tabelis
toodud nõuetele. Hinnapakkumuse tabel on hankedokumentides Lisa 1.

Pakkumus peab vastama kvalifitseerimise ja vastavustingimustele.

Pakkuja peab olema registreeritud oma asukohamaa äriregistris, kui see tuleneb pakkuja asukohamaa seadustest. Pakkuja, kes peab oma asukohamaa seaduste kohaselt olema registreeritud äriregistris, esitab sellekohase kehtiva registritunnistuse või kehtiva koopia vastavast registritunnistusest.
Pakkuja, kelle asukohamaaks on Eesti, ei pea äriregistris registreerituse kohta registritunnistust ega selle koopiat esitama.

Pakkuja peab omama majandustegevuse registris (MTR)
majandustegevusteadet tegevusalal “Ehitamine”, tegevusala liik “tee”.
Registreeringu puudumisel pakkuja ei kvalifitseeru ja pakkumust ei
hinnata. Registreeringu olemasolu kontrollib hankija registrist.

Pakkuja kinnitab, et tal ei esine Riigihangete seaduse § 95 lg 1 alusel nimetatud hankemenetlusest kõrvaldamise aluseid. Pakkuja esitab kirjaliku kinnituse vastavate asjaolude puudumise kohta.

Pakkumus peab olema allkirjastatud digitaalselt pakkuja esindusõigust omava isiku poolt.

Hankija sõlmib hankelepingu madalaima pakkumuse teinud pakkujaga.

Juhul, kui pakkumus ületab finantseerimise võimaluse, jätab tellija
endale õiguse lükata tagasi kõik pakkumused või peab vajadusel
pakkujatega läbirääkimisi.

Hinnapakkumus esitada hiljemalt 11. aprill 2024. a kell 11.00 e-postiga aadressil: hanked@jogeva.ee märksõnaga „Jõgeva valla kruusateede hooldetööd“.

Riigihanke eest vastutavaks isikuks on Jõgeva Vallavalitsuse
hankespetsialist Janis Käär, tel: 776 6576 või 5306 2020; e-post:
janis.kaar@jogeva.ee .